lunes, 17 de diciembre de 2012

RECOMANACIONS BÀSIQUES PER TREBALLAR AMB ALUMNES DISLÈXICS

LECTURA

1.- Evitar situacions en què haja de llegir davant els companys.
2.-Anticipar la informació del contingut del text que va a treballar-se a classe.

3.- Resums, esquemes, subratllat, mapes conceptuals... qualsevol ajuda per tal de sintetitzar la informació principal que ha d’assolir. I si és possible, que quede plasmada de forma visualment fàcil.
4.- Adaptar-li el llibre de lectura obligada (de Castellà, Valencià, Anglès, Francès). Fer-li llegir un llibre més curt, amb lletra més gran...

ESCRIPTURA

1.- Donar-li pautes per a organitzar i estructurar la informació abans de redactar.
2.- Recomanar-li rellegir els treballs escrits per tal de corregir errades.
3.- Demanar-li treballs l’extensió dels quals s’adapte al seu problema.

EXÀMENS

1.- Fer-li els exàmens orals (si és possible)
2.- Si ha de fer exàmens escrits:
. donar-li més temps (el criteri que es segueix a selectivitat és d’afegir la meitat del temps. És a dir, si l’examen dura una hora se li dóna mitja hora més)
. Intentar que les preguntes siguen tipus test, curtes, senzilles i directes.
. Llegir-li i fer-li entendre les preguntes de l’examen (de vegades saben les respostes però contesten erròniament perquè no han llegit bé la pregunta)
. No avaluar les faltes d’ortografia.

ALTRES ASPECTES

1.- Seure al davant de la classe.
2.- Facilitar-li que un company li deixe fotocopiar els apunts ja que els que ell/a pren poden tindre moltes errades.
3.- Preguntar-li sovint a classe per tal de controlar que estiga atent/a i valorar el que sap.
4.- No sobrecarregar el alumne/a amb deures en què haja d’escriure molt.
5.- Controlar que s’apunte la feina a l’agenda (MOLT IMPORTANT!)


No hay comentarios:

Publicar un comentario