jueves, 10 de septiembre de 2015

EL NOSTRE DEPARTAMENT DE ORIENTACIÓ/ NUESTRO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN


El Departament d'Orientació està compost per dues Professores-Orientadores pertanyent al cos de professors d'ensenyament secundari, de l'especialitat d'orientació acadèmica, Gemma i Ana, dues professores de Pedagogia Terapèutica, Rosa i Trini, que atenen a l'alumnat que rep suport escolar, a l'alumnat de l'aula específica i l'aula CiL, una professora d'audició i llenguatge, Núria i estem a l'espera d'un educador/a.


Estan adscrits al Departament d'Orientació:
• Els Professors Tutors.
• El professorat que imparteix els Àmbits Sociolingüístic i Científic-Tecnològic del programa de Diversificació Curricular.
• El Professorat Tècnic de formació professional que tingui assignada la impartició de les àrees d'iniciació professional específica i de formació i orientació laboral als Programes de Qualificació Professional Inicial.
L'orientació és un element inherent a la pròpia educació, i per tant, integrant de la proposta curricular, entesa aquesta com l'oferta educativa dirigida a tots els aspectes de l'aprenentatge i desenvolupament de l'alumnat. L'orientació ha d'estar integrada en el currículum i ha de ser entesa en una doble dimensió, com a orientació contínua en el procés d'aprenentatge i com a orientació vocacional i professional, que serveixi a l'alumnat d'ajuda per prendre una adequada decisió a l'hora de triar els seus estudis i una professió futura.
El Pla d'Orientació i Acció Tutorial, és el document que recull les tasques d'orientació educativa, psicopedagògica i professional del Departament d'Orientació.
Els objectius que plantem respecte a les famílies són els següents:
• Fomentar la participació en la dinàmica del Centre i el procés d'ensenyament-aprenentatge dels seus fills i filles.
• Proporcionar informació rellevant sobre el procés educatiu dels seus fills i filles, principalment referent a la presa de decisions vocacionals.
• Assessorar en aquells casos en què es presentin dificultats d'integració, adaptació i/o aprenentatge.
El Departament d'Orientació organitza la seva activitat entorn de tres eixos d'actuació:
• Pla d'Acció Tutorial; La finalitat general que persegueix és la personalització de l'educació i la contribució al desenvolupament dels objectius establerts en cada etapa educativa, així com l'atenció de les diferents individualitats per oferir una resposta educativa adaptada a les capacitats, interessos i motivacions de l'alumnat. Així es treballaran aspectes tals com a hàbits d'estudi, tècniques de treball intel·lectual, prevenció i reducció del consum d'alcohol, tabac i drogues, educació afectiu-sexual, etc.
• Pla d'Orientació Acadèmica i Professional; Es considera l'orientació com a element inherent a l'educació. Cal afegir que les especials característiques corresponents a l'etapa d'Educació Secundària fan necessària la incardinació de l'orientació com un element inherent a la funció educativa. Entre aquestes característiques podem destacar les següents: el major grau de opcionalitat que presenta el nou currículum de l'ESO en els últims anys, la necessitat de donar resposta a la diversitat de capacitats, interessos i motivacions de l'alumnat; la preparació per a la incorporació a la vida activa o per accedir a un cicle formatiu o al batxillerat i la necessitat de contribuir a l'assoliment dels objectius generals de l'etapa. Per donar resposta a totes aquestes demandes es realitzarà, des del Departament d'Orientació, l'elaboració del Pla d'Orientació
Acadèmica i Professional, on s'inclouen activitats d'orientació acadèmic-professional, així com d'orientació vocacional per a la inserció laboral.
• Pla d'atenció a la diversitat; Inclou entre altres aspectes, el treball amb alumnes de necessitats educatives específiques. Es distingeixen quatre categories dins d'aquesta alumnat:
1º.- Alumnat de compensació educativa.
2º.- Alumnat estranger.
3º.- Alumnat amb sobredotació intel·lectual.
4º.- Alumnat amb necessitats educatives especials: poden deure's a discapacitat física, psíquica o sensorial.
Les funcions del Pla d'Orientació i Acció Tutorial són:
• Planificar el procés d'ensenyament aprenentatge que es desenvolupi a l'aula.
• Assegurar la coherència entre les intencions educatives del centre i la pràctica docent.
• Proporcionar elements per a l'anàlisi, la revisió i l'avaluació del Projecte Curricular d'Etapa.
• Promoure la reflexió sobre la pròpia pràctica docent. Així cada Departament didàctic i cada professor i professora s'enfronta a les seves tasques d'una manera reflexiva, revisant i avaluant els resultats.
• Atendre a la diversitat d'interessos, motivacions i característiques de l'alumnat. El pla d'actuació és el referent més proper a l'hora d'adoptar mesures d'adaptació curricular per a un alumne o alumna determinat.
• Facilitar la progressiva implicació de l'alumnat en el seu propi procés d'aprenentatge, ja que els permet conèixer per endavant què van a aprendre i para què. Com pot ajudar en la tasca conjunta d'educar als seus fills i filles?
Des d'aquí uns consells que ens semblen útils:
 Interès pels estudis dels seus fills; preguntar-los com els va al centre, per les coses que aprenen, el seu comportament, etc.
 Mantenir un contacte amb el centre; amb els professors, amb els tutors, orientadora, equip educatiu. La comunicació entre nosaltres és fonamental.
 Fomentar el respecte cap als adults, companys, cap a les normes, etc.
 Col·laborar en el foment d'hàbits d'estudi: dosant la televisió, realitzant un seguiment i supervisió dels estudis, ajudant-los al fet que es planifiquin, ensenyant-los al fet que facin un bon ús del temps lliure, etc.


_________________________________


El Departamento de Orientación está compuesto por dos Profesoras-Orientadoras perteneciente al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, de la especialidad de orientación académica, Gemma y Ana, dos profesoras de Pedagogía Terapéutica, Rosa y Trini, que atienden al alumnado que recibe apoyo escolar, al alumnado del aula específica y el aula CYL, una profesora de audición y lenguaje, Nuria y estamos a la espera de un educador/a.

Están adscritos al Departamento de Orientación:
• Los Profesores Tutores.
• El profesorado que imparte los Ámbitos Sociolingüístico y CientíficoTecnológico del programa de Diversificación Curricular.
• El Profesorado Técnico de formación profesional que tenga asignada la impartición de las áreas de iniciación profesional específica y de formación y orientación laboral en los Programas de Cualificación Profesional Inicial.
La orientación es un elemento inherente a la propia educación, y por tanto, integrante de la propuesta curricular, entendida ésta como la oferta educativa dirigida a todos los aspectos del aprendizaje y esarrollo del alumnado. La orientación ha de estar integrada en el currículum y ha de ser entendida en una doble dimensión, como orientación continua en el proceso de aprendizaje y como orientación vocacional yprofesional, que sirva al alumnado de ayuda para tomar una adecuada decisión a la hora de elegir sus estudios y una profesión futura.
El Plan de Orientación y Acción Tutorial, es el documento que recoge las tareas de orientación educativa, psicopedagógica y profesional del Departamento de Orientación.
Los objetivos que plantamos respecto a las familias son los siguientes:
• Fomentar la participación en la dinámica del Centro y el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas.
• Proporcionar información relevante sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas, principalmente en lo referente a la toma de decisiones vocacionales.
• Asesorar en aquellos casos en que se presenten dificultades de integración, adaptación y/o aprendizaje.
El Departamento de Orientación organiza su actividad en torno a tres ejes de actuación:
• Plan de Acción Tutorial; La finalidad general que persigue es la personalización de la educación y la contribución al desarrollo de los objetivos establecidos en cada etapa educativa, así como la atención de las diferentes individualidades para ofrecer una respuesta educativa adaptada a las capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. Así se trabajarán aspectos tales como hábitos de estudio, técnicas de trabajo intelectual, prevención y reducción del consumo de alcohol, tabaco y drogas, educación afectivo-sexual, etc.
• Plan de Orientación Académica y Profesional; Se considera la orientación como elemento inherente a la educación. Hay que añadir que las especiales características correspondientes a la etapa de Educación Secundaria hacen  necesaria la incardinación de la orientación como un elemento inherente a la función educativa. Entre esas características podemos destacar las siguientes: el mayor grado de opcionalidad que presenta el nuevo currículo de la ESO en los últimos años, la necesidad de dar respuesta a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado; la preparación para la incorporación a la vida activa o para acceder a un ciclo formativo o al bachillerato y la necesidad de contribuir al logro de los objetivos generales de la etapa. Para dar respuesta a todas estas demandas se realizará, desde el Departamento de Orientación, la elaboración del Plan de Orientación
Académica y Profesional, donde se incluyen actividades de orientación académico-profesional, así como de orientación vocacional para la inserción laboral.
• Plan de Atención a la diversidad; Incluye entre otros aspectos, el trabajo con alumnos de necesidades educativas específicas. Se distinguen cuatro categorías dentro de esta alumnado:
1º.- Alumnado de compensación educativa.
2º.- Alumnado extranjero.
3º.- Alumnado con sobredotación intelectual.
4º.- Alumnado con necesidades educativas especiales: pueden deberse a discapacidad física, psíquica o sensorial.
Las funciones del Plan de Orientación y Acción Tutorial son:
• Planificar el proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolle en el aula.
• Asegurar la coherencia entre las intenciones educativas del centro y la práctica docente.
• Proporcionar elementos para el análisis, la revisión y la evaluación del Proyecto Curricular de Etapa.
• Promover la reflexión sobre la propia práctica docente. Así cada Departamento didáctico y cada profesor y profesora se enfrenta a sus tareas de una manera reflexiva, revisando y evaluando los resultados.
• Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado. El plan de actuación es el referente más próximo a la hora de adoptar medidas de adaptación curricular para un alumno o alumna determinado.
• Facilitar la progresiva implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, ya que les permite conocer de antemano qué van a aprender y para qué. ¿Cómo puede ayudar en la tarea conjunta de educar a sus hijos e hijas?
Desde aquí unos consejos que nos parecen útiles:
 Interés por los estudios de sus hijos; preguntarles cómo les va en el centro, por las cosas que aprenden, su comportamiento, etc.
 Mantener un contacto con el centro; con los profesores, con los tutores, orientadora, equipo educativo. La comunicación entre nosotros es fundamental.
 Fomentar el respeto hacia los adultos, compañeros, hacia las normas, etc.
 Colaborar en el fomento de hábitos de estudio: dosificando la televisión, realizando un seguimiento y supervisión de los estudios, ayudándoles a que se planifiquen, enseñándoles a que hagan un buen uso del tiempo libre, etc.

No hay comentarios:

Publicar un comentario