martes, 17 de mayo de 2016

"APENDRE A ESTUDIAR: "Com potenciar els Hàbits d'Estudi en els nostres fills"

1.- Reconèixer el valor i la importància d'estudiar.
Es tracta de reconèixer la seua dificultat i valorar la necessitat d'estudiar ja no sols com a opció per a disposar d'una professió qualificada, sinó com a part fonamental en el creixement personal. Que senten expectatives i missatges positius, coneixent les experiències personals dels seus pares quan van estudiar i/o d'altres persones pròximes.
Un aspecte clau és no comparar amb altres xiquets de la seua edat. Es tracta de potenciar des del positiu i no culpabilitzant ni exigint. Per molt que els pares desitgem i vulguem que els nostres fills estudien, fins que ells no ho interioritzen i estiguen convençuts que és el millor per a ells, no ho faran. Per això, més que castigar per no fer, premiar per assumir responsabilitats i complir rutines.
2.- És necessari que com pares minimitzem els errors que cometen i remarquem tots els seus èxits, avanços i aspectes positius que aconseguisquen, per molt xicotets que resulten. I no sols èxits acadèmics també reforçar i valorar aspectes socials, emocionals i valors.
3.- Elaborar un horari de vesprada.

Aquest  ha de ser consensuat amb el vostre fill, de manera que tinga una vesprada organitzada amb temps per a berenar, estudiar, jugar, estar amb la família... L'horari s'utilitzarà com a referència principal i habitual de funcionament, la qual cosa no significa que no es puga modificar sent flexibles i comprensius. Tindre en compte que a partir de primer d'educació primària, el xiquet ja necessita dedicar tos els dies entre setmana un temps i espai per a estudiar. Com a referència podem establir, a partir d'Educació Secundària Obligatòria, dedicar dues hores diàries. En cas de finalitzar la tasca abans del temps establit, aprofitar el temps restant per a repassar altres temes, llegir llibres o periòdics, revistes, fer esquemes... la idea és que automatitze que tots els dies ha de dedicar un temps establert a estudiar, llegir o fer els deures."
4.- Que utilitzen les tècniques d'estudi bàsiques.
Abans de començar a estudiar un apartat, s'ha de fer una lectura ràpida del mateix, posant atenció en els seus apartats i paraules clau, fixar-se en els dibuixos explicatius, subratllar el més important amb diferents colors en funció de si són paraules claus, definicions, aspectes essencials..., tornar a llegir, realitzar esquemes, fer-li preguntes per a saber si ho ha entès... Si perdem la calma i el control, és millor delegar la tasca en algú extern que li puga ajudar des de la tranquil·litat i  sense projectar-li ansietat.
5.- Proporcionar unes condicions òptimes, oferint un lloc tranquil, il·luminat i sense sorolls, on poder llegir, realitzar els deures i estudiar amb calma i tranquil·litat. No tindre la televisió encesa, ja que el distrau i li resta concentració. Intentar que no tinga el mòbil prop o que aquest es trobe apagat, evitant distractors i potenciant la concentració. És important que associe estudi amb silenci i que la zona dedicada a aquest fi, siga per a això i només això.
6.- Relació positiva i constructiva amb l'escola.
Resulta fonamental que els nostres fills vegen que la relació que mantenim amb l'institut és autèntica i positiva, no parlant malament ni criticant la seua forma d'actuar. Si hi ha alguna discrepància amb l'institut el millor que podem fer és dirigir-nos a ell, exposar els nostres dubtes i suggeriments amb el màxim respecte, intentant arribar a acords mutus i consensuats.
7.- En lloc de reforçar i premiar notes i aprovats, intentar elogiar i lloar esforç i rutines.
El veritablement important és que els nostres fills dediquen tots els dies una estona a l'estudi, en compte de centrar-nos en si ho fa bé o mal, adquirint l’hàbit de treballar tots els dies, valorant i reforçant l'esforç i el sacrifici que posa a les coses."
8.- Acompanyar en l'estudi.
Hem de mostrar-los que ens preocupem, preguntant-los o fins i tot vegent l'agenda per a així motivar-los i animar-los en què ho van a aconseguir. Supervisar que compleixen el seu pla de treball. Açò no vol dir que estiguem al seu costat fent deures o estudiant, hem de recolzar, supervisar i motivar. D'aquesta manera fomentem la seua autonomia i independència en l'estudi. I si hi ha alguna cosa que no entenen i no podem ajudar-los, animar-los que ho pregunten al professorat en la següent classe.
9.- No hi ha major motivació davant d'una tasca que la satisfacció i gratificació personal que et reporta el fet de fer-la.
Si aconseguim que els nostres fills gaudisquen de l'activitat que realitzen, aconseguirem que dediquen més temps, esforç i recursos a la dita tasca, sense necessitat d'insistir i reforçar. El millor exemple el tenim en l'esport. Quan aconseguim gaudir d'ell, tant el temps que invertim com els resultats que obtenim es multipliquen exponencialment. Per això és necessari posar l'èmfasi en el procés i  no en el resultat.
10.- No oblidar que possibles conflictes emocionals i afectius en la família li poden repercutir de forma considerable.
Un bon clima familiar és fonamental per a potenciar les seues capacitats i resultats. En cas contrari, no són capaços de centrar-se en les activitats del dia per centrar-se en els problemes emocionals que observen i senten a casa. No oblidem que estan en una edat de canvis físics i psicològics (adolescència) , on se'ls presenten molts conflictes interns i tenen molts interessos i necessitats. Hem d'anar amb molta cautela i mantenir una bona comunicació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario