viernes, 23 de septiembre de 2016

Com podem gestionar la conflictivitat a l'aula?

1. Evitar l'enfrontament directe. Quan ens referim a la conflictivitat o problemes de conducta d'un grup, en moltes ocasions ens referim a uns quants alumnes que són els causants de contínues distorsions a l'aula.
En moltes ocasions són alumnes que contínuament intenten transgredir les normes de convivència proposades pel centre. En aquest sentit és important que el professor eviti en tot el possible l'enfrontament directe a l'aula. És molt més efectiu parlar fora de l'aula amb l'alumne o els alumnes que considerem necessari.
Aquest tipus d'alumnes solen créixer-a l'aula, però no quan estan davant del docent en un espai que no és precisament la seva aula de referència. Si evitem la confrontació verbal, aconseguirem rebaixar la tensió i el ritme de la sessió lectiva no es veurà tan perjudicat.
Cal intentar respondre amb rotunditat a aquestes provocacions però sense caure en la discussió. Som els docents els que hem de marcar el "tempo" de la classe i no determinats alumnes.

2. Reduir al màxim els moments de Temps Mort. Una sessió lectiva es compon de tres Segments d'Activitat. En una sessió lectiva hi ha temps per al professor, temps per a l'alumne i temps per al que anomenem Temps Mort. Aquest últim es caracteritza per estar buit de contingut i ser poc productiu.
Tot i que és inevitable que en una sessió lectiva es produeixin Temps Morts, és convenient que es minimitzin al màxim, perquè solen ser moments propicis per a la proliferació de conflictes.
Hem de reduir al màxim el temps mort a l'inici i final de la sessió lectiva, així com les transicions de continguts a procediments o viceversa.

3. Reduir la classe magistral. En classes amb una elevada conflictivitat s'ha de procurar reduir el que anomenem la classe magistral, és a dir, la classe unidireccional en què el professor explica i l'alumne escolta de forma passiva.
El que entenem com escolta passiva de l'alumne pot produir un augment considerable de la conflictivitat en el grup, ja que ràpidament una part dels alumnes d'una classe deixen d'atendre les explicacions dels professors i es produeixen conductes disruptives, alumnes que molesten a altres companys ...
Els grups conflictius han de ser el més dinàmics i participatius possible. Es tracta d'intentar que tots els alumnes en funció de les seves capacitats participin de forma activa durant el màxim temps que dura una sessió lectiva. Si fem participar als alumnes amb una determinada problemàtica a l'aula, aconseguirem que aquest temps la sessió lectiva transcorri amb una certa normalitat. En aquest sentit és bo treballar mentre s'explica tècniques d'estudi com el subratllat o l'esquema.

4. Realitzar activitats procedimentals dirigides. Un cop hem aconseguit minimitzar la classe magistral, també és important gestionar el temps d'activitats procedimentals a l'aula.
A l'hora de donar activitats hem de procurar que les mateixes siguin molt dirigides i de fàcil execució, és a dir, que la seva realització no impliqui una reflexió considerable. És millor que a l'aula es realitzin activitats més mecanitzades, ja que els alumnes necessiten menys esforç i concentració.
En un grup amb una certa conflictivitat és més fàcil que la majoria dels alumnes completi un exercici sobre accentuació que no redacti una opinió personal sobre les xarxes socials. En aquest sentit és preferible que les activitats que impliquin una certa planificació es facin en gran mesura fora de la sessió lectiva.

5. Formar grups de treball cooperatiu. La avantatges de treballar a través de l'Aprenentatge Cooperatiu en grups amb una certa problemàtica són diverses. En primer lloc vam aconseguir crear petits grups de quatre alumnes i trenquem el que és el grup classe.
A més podem repartir en cada grup aquells alumnes que presentin una determinada problemàtica. D'aquesta forma la conflictivitat a l'aula es dilueix en els grups i es redueix, per tant, la conflictivitat. Divideix i venceràs.

6. Potenciar la figura de líder. Tot i que no depèn del professor, al grup classe cal buscar la figura del que s'anomena un líder positiu. Aquest líder positiu no ha de ser un alumne brillant o el que millor notes treu de la classe. El líder positiu és aquell que és respectat pels companys i que es pren seriosament la seva educació.
Aquest tipus d'alumne reforçarà enormement al professor, ja que pot intervenir entre els alumnes més problemàtics i la resta de companys. Ha de ser un alumne amb personalitat, amb iniciativa, respectat pels seus companys i capaç de saber dirigir-se als que interrompen o dificulten el correcte contingut de la sessió lectiva.
Són alumnes de gran valor a l'aula i hem de tenir-los molt en compte i potenciar les seves qualitats en benefici de la resta del grup.

7. Consensuar acords amb l'Equip Educatiu del grup. En les reunions d'Equips Docents és fonamental que a l'hora d'abordar un grup que presenta una certa conflictivitat tot el professorat que imparteix classes al grup vagi en la mateixa direcció.
Els acords a què s'arribin han de ser consensuats i aplicats per tots els professors. Serà el tutor el que s'encarregarà de comunicar al grup les decisions preses i a partir d'aquí tots els docents actuaran en conseqüència. Es tracta de fixar normes bàsiques que puguin ser pertinents a aquest grup com la puntualitat, criteris d'expulsió de l'aula, respecte al torn de paraula, reducció de la conducta disruptiva, sancions individuals i / o de grup ...
És fonamental que tots els alumnes d'un mateix grup sàpiguen que tots els docents van a una i que apliquen els mateixos criteris.
És cert que no hi ha fórmules màgiques per gestionar grups conflictius. Però aquesta conflictivitat ha d'intentar ser transformada en una oportunitat per créixer com a docents.

Donant el millor de nosaltres, demostrant la nostra passió pel que fem, treballant amb els alumnes l'empatia, realitzant dinàmiques per a la formació d'una consciència de grup ... aconseguirem millorar el clima i això es traduirà en una millora de la qualitat nostres sessions que revertirà en el coneixement i en la qualitat de l'ensenyament del grup.

No hay comentarios:

Publicar un comentario