jueves, 9 de febrero de 2017

PREGUNTES FREQÜENTS EN RELACIÓ A L’ACCÉS I L’ADMISSIÓ A LA UNIVERSITAT EL CURS 2017/18.

PREGUNTES FREQÜENTS EN RELACIÓ A L’ACCÉS I L’ADMISSIÓ A LA UNIVERSITAT EL CURS 2017/18.

2/2/2017

 1. Puc examinar-me en la Fase Obligatòria de l’assigna tura de Química?

NO. Els exàmens de la Fase Obligatòria sols poden s er Castellà, Valencià, Història d’Espanya, Idioma estranger i una de les 4 assignatures troncals generals amb vinculació a modalitat de batxillerat, que són: Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II.

Tots els estudiants que es presenten a la Fase Obligatòria s’examinaran en aquesta fase d’almenys una de les 4 troncals generals de modalitat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Cièn cies Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II), que ha de ser obligatò riament la que han cursat com a troncal general.

El dia 18 de gener es va celebrar una reunió de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) on es va arribar a acords nacionals, alguns dels quals han obligat a reconsiderar l'anterior acord de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció que fa referència a l'obligatorietat de ser cursades les ssignatures de la Fase Obligatòria de les PAU de 2017. Les assignatures d e les què s'ha d'examinar l'estudiant en la Fase Obligatòria seran obligatòriament les assignatures cursades com a troncals generals perquè de no ser així, les qualificacions d'accés dels nostres estudiants podrien no ser acceptades en altres comunitats autònomes. El continuar amb el di stricte universitari únic fa que totes les universitats i comunitats autònomes hagen de respectar els acords conjunts.
 1. Puc examinar-me d’un idioma estranger no cursat?

No. Tal com es comenta en la pregunta anterior, en la Fase Obligatòria, l’assignatura Idioma Estranger ha de ser obligatòri ament l’idioma estranger cursat com primera llengua estrangera, el cursat com a troncal general. Serà un dels 5 idiomes: Anglés, Francès, Italià, Alemany o Portugués, el cursat com a troncal general. Ningun estudiant podrà examinar-se de l’idioma estranger cursat com assignatura específica.

 1. Si sóc del batxillerat de Ciències, puc examinar-me en la Fase Obligatòria de Matemàtiques Aplicades a les Cièncie s Socials II?

NO. L’assignatura troncal general de modalitat de la Fase Obligatòria ha de ser obligatòriament la cursada com a troncal gen eral d’entre les quatre: Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciènc ies Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II.

Un estudiant de la modalitat de batxillerat de Ciències sí que pot examinar-se de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, però en la Fase Voluntària. En aquesta Fase Voluntària les assignatures podran ser cursades o no cursades.
 1. Puc presentar-me en les PAU de les dues assignatures de matemàtiques?

Si, posant-ne una en una fase (obligatòria o volunt ària) i l’altra en l’altra fase. Cal tindre present que en Fase Obligatòria s’ ha de posar obligatòriament la que s’està cursant com a troncal general. També es podria fer posant-les les dues en la Fase Voluntàri a i examinant-se en la Fase Obligatòria o de Llatí II o de Fonaments de l’ Art II si l’estudiant és de la modalitat de batxillerat corresponent i està cursant-les una d’elles com a troncal general.

L’estudiant pot presentar-se en la fase voluntària de qualsevol de les 16 assignatures següents: les 13 troncals d’opció (de qualsevol modalitat) o les 3 troncals generals de modalitat que no són la que ha posat per obligació de cursada com a troncal general en la fa se obligatòria.

 1. Podrà haver examen oral d’alguna assignatura en les PAU de 2017?

No. No hi haurà examen oral en cap dels exàmens del s 5 idiomes estrangers, ni tampoc en cap de les altres assignatures.

 1. Si ja estava estudiant segon de batxillerat el curs passat però no el vaig aprovar i em queda alguna assignatura pendent, he de presentar-me a les PAU?

NO obligatòriament. Els estudiants repetidors de 2n curs de batxillerat, els quede una assignatura, més d’una o tot el curs de segon, independentment de les assignatures que tinguen pendents, estan exempts de fer les PAU. Poden presentar-se, si volen a fer les PAU de 2017: a la Fase Obligatòria, a la Voluntària o a ambdues, el que ells vulguen.

Si no es presenten a la Fase Obligatòria la seua no ta d’accés a la Universitat és la seua nota del batxillerat.

La mateixa nota que per als estudiants de la nova llei educativa representa el 60% (l’altre 40% és la nota de la PAU), per als estudiants repetidors representa el 100% per a l’accés. Sols estaran exempts de les PAU de 2017 aquells estudiants que estiguen en alguns dels dos casos que s’especifiquen en l’Ordre ECD/1941/2016, de 22 de d esembre de 2016: l’alumnat que s’incorpore a un curs de batxillerat del sistema educatiu definit per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desemb re, amb matèries no superades de batxillerat del curriculum anterior a la seua implantació, o l’alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs. La seua qualificació d’accés a la Universitat serà la qualificació obtin guda en el seu batxillerat.

 1. Si sóc un estudiant exempt de les PAU de 2017 i em presente a la Fase Obligatòria de les PAU i no l’aprove, puc accedir a la universitat?

SI. Encara que no s’aproven les PAU o no s’arribe a l 5 amb la mitjana ponderada de la nota de batxillerat (60%) i la nota de les PAU (40%), sempre quedarà per a l’estudiant exempt de les PAU la seua nota d’accés a la universitat que és la del seu batxillerat.

Si un estudiant es presenta a augmentar la seua nota i no l’augmenta sempre conserva l’anterior més alta.
 1. Si no estic repetint el segon curs sinó que el que vaig fer és repetir primer de batxillerat, he de presentar-me a les PAU?

SI. Sols estaran exempts de les PAU de 2017 aquells estudiants tals que el seu títol de batxillerat siga LOE. Des de la direcció general corresponent, de la Conselleria, es donaran instruccions per a saber si el títol de batxillerat d’un determinat estudiant és LOE o LOMCE. Els estudiants amb títol de batxillerat LOMCE no estan exempts de fer les PAU.

 1. Si vaig aprovar el batxillerat el curs passat o anteriors però no he aprovat les PAU, he de presentar-me obligatòriament a les PAU aquest curs per poder accedir a la universitat?

Estan exempts de les PAU de 2017 aquells estudiants que van obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no van fer les PAU o no van accedir a la universitat en finalitzar aquest curs. No estan exempts de fer les PAU els que varen aprovar el batxillerat en cursos anteriors al 2015-2016.

 1. Si vaig aprovar les PAU anteriorment i tinc alguna assignatura aprovada de Fase Específica de les PAU de 2016, em serveixen aquestes ponderacions encara?

SI, la validesa de la fase Específica de les PAU 2016 encara està vigent i per tant es podrà utilitzar en la preinscripció de 2017. El resultat de la ponderació de les assignatures de Fase Específica d e 2016 serà el que tenia en el sistema de ponderacions del curs passat. Ja han caducat les notes de Fase Específica del 2015 i anteriors. 1. Si vaig aprovar les PAU anteriorment i tinc millor nota final de batxillerat que nota d’accés a la universitat, puc utilitzar la meua nota de batxillerat com la meua nota d’accés a la universitat enguany?

No. Si ja es té l’accés aprovat, s’ha d’usar la nota d’accés de cursos anteriors per a la preinscripció. Aquesta nota d’ac cés/admissió podrà augmentar-se presentant-se a les PAU de 2017, bé a la Fase Obligatòria (completa) o a la Fase Voluntària o a ambdues.

 1. Puc utilitzar per a ponderar en 2017 la meua nota de l’assignatura de modalitat de la Fase General de 2016 si esta era una assignatura que ara pondera?

No, perquè aquesta assignatura no ponderava en l’estructura de PAU de 2016 i cursos anteriors per ser de Fase General.

 1. Quina validesa té la fase obligatòria i la fase voluntària de les PAU de 2017?

Igual que en cursos anteriors, la Fase Obligatòria té validesa indefinida i la Fase Voluntària sols servirà per a dos cursos, el c urs en què s’aproven les assignatures per a ponderar i el següent curs.
Les notes de la Fase Voluntària no tindran cap vali desa si no s’aprova l’accés a la universitat.

 1. L’assignatura troncal general vinculada a modalitat de batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Cièn cies Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II) de la Fase Obliga tòria puntua dues vegades?

SI, la qualificació d’aquesta assignatura s’utilitz a dues vegades, per a

calcular la mitjana de les 5 de la Fase Obligatòria i també per a ponderar, junt a les altres 4 (com a màxim) de la Fase Volunt ària que s’utilitzen per

a ponderar.

 1. Si no em presente a la Fase Voluntària també em pondera la troncal general de modalitat de la Fase Obligatòria?

SI. Si un estudiant no es presenta a cap assignatura de la Fase Voluntària

pot tindre un màxim de 12 punts per a l’admissió a la universitat perquè l’assignatura troncal general cursada amb vinculació a modalitat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Cièn cies Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II) li pondera automàticame nt (en aquelles titulacions en què pondere). Cal tindre present que la troncal general vinculada a modalitat sempre puntua 0.2, en aquelles branques en què pondera.

16) Si em presente a la Fase Voluntària també em pondera l’assignatura de la Fase Obligatòria?

SI. Un estudiant pot tindre un màxim de 5 assignatu res que li ponderen, les 4 de la Fase Voluntària i la troncal general de modalitat de la Fase Obligatòria. El sistema informàtic agafarà, per a c ada titulació universitària, les qualificacions de les 2 (d’aques tes 5 assignatures) que millor nota d’admissió li resulte a l’estudiant.

17) Puc presentar-me en la Fase Voluntària a l’assigna tura de Ciències de la Terra i Mediambientals?

NO. Hi ha un total de 25 assignatures que tenen examen en les PAU de 2017. Les assignatures de les PAU són totes de sego n curs de batxillerat, les 12 troncals generals (considerant els 5 idiomes estrangers i les 4 amb vinculació a modalitat de batxillerat) i les 13 tro ncals d’opció (les de les diferents modalitats de batxillerat: 5 del batxillerat de Ciències, 5 del batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials i 3 del batxillerat d’Arts). D’aquestes 25, sols 17 s’utilitzen per a les ponder acions.

No tenen examen de les PAU ni serveixen per a les ponderacions les 9 assignatures que ara ja no formen part de les PAU: Anàlisi Musical, Ciències de la Terra, Dibuix Artístic, Electrotècnia, Història de la Música i la Dansa, Literatura Universal, Llenguatge i Pràcti ca Musical, Tècniques d’Expressió Graficoplàstica i Tecnologia Industrial . Tampoc tenen examen en les PAU ni s’utilitzen per a les ponderacions les altres assignatures específiques: Psicologia, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, etc.
 1. Puc presentar-me sols a alguns exàmens de la Fase O bligatòria?

No, si un estudiant es presenta a la Fase Obligatòr ia, ho ha de fer de forma completa, de les 5 assignatures: Castellà, Valencià , Història d’Espanya, l’idioma estranger cursat com a primera llengua estrangera i també la troncal general de modalitat cursada com a troncal. No es guarda cap nota d’assignatura de Fase Obligatòria per a augmentar-l a de forma parcial.

 1. L’assignatura Història de la Filosofia sí que ponde ra?

Si, aquesta assignatura és ara una troncal d’opció, per tant sí que s’utilitza en les ponderacions.

 1. Si m’he presentat d’una assignatura de les 4 tronca ls generals amb vinculació de batxillerat en una convocatòria de le s PAU de 2017, i vull presentar-me també en l’altra convocatòria, en l’altra convocatòria he de presentar-me també a la mateixa de les 4 assignatures (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicad es a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II)?

SI, en Fase Obligatòria l’assignatura ha de ser sem pre la cursada com a troncal general. Cal tindre present que cada convocatòria de les PAU és totalment independent de les altres convocatòries i sí que es podrien modificar les assignatures de Fase Voluntària.

 1. Si sóc un estudiant estranger, és dir, que estudie en un centre de la

comunitat valenciana però amb un sistema educatiu e stranger, o que vinc directament d’un altre país, puc accedir a le s universitats valencianes?

SI. Cal diferenciar si el país dels estudis és un dels que tenen conveni d’accés amb Espanya o si no en té. Les condicions de l’accés les determinarà la UNED. Si l’estudiant ha de fer les PAU per poder accedir a les nostres universitats, aquestes proves les haurà de fer en la UNED, tant si són la Fase Obligatòria com si són de Fase Voluntària. Serà la UNED la que emetrà una credencial i farà les proves , amb les quals es podrà accedir al nostre procediment de preinscripci ó universitària.

22) Amb les meues notes d’accés de Fase Obligatòria i Fase Voluntària puc accedir a les titulacions universitàries de la resta de comunitats autònomes?

SI. Continua havent districte universitari únic, ésdir, que l’accés és a totes les universitats públiques espanyoles. El que pot passar és que el sistema de ponderacions no coincidisca en unes comunitats autònomes o altres i per tant, en cadascuna s’aplicarà el seu sistema de ponderacions propi. També pot passar que algunes comunitats autònomes facen una ordenació diferent per als estudiants que estan exempts de fer les PAU. A la nostra comunitat autònoma els estudiants exempts de les PA U seran ordenats en la preinscripció segons la seua nota d'admissió: no seran relegats als últims llocs de les llistes.


 1. Si sóc un estudiant de cicles formatius de grau sup erior i el meu cicle no està relacionat amb un determinat Grau Universit ari, puc accedir a ell?

Si. L’accés des dels cicles formatius de grau superior és igual que en cursos anteriors, és dir que es pot accedir des de qualsevol cicle a qualsevol grau universitari, considerant com a primer criteri d’admissió la qualificació final del cicle més la suma de les qualificacions ponderades de Fase Voluntària (o Fase Específica de 2016) de l es quals s’hagen examinat. No hi ha cap relació entre el tipus de ci cle i el grau universitari que condicione la prioritat d’accés. 1. Com seran els exàmens de la UNED per a l’accés dels estudiants estrangers?

Tal com consta en el web de la UNED:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,932663&_dad=portal&_schema=PORTAL durant el mes de gener, la UNED publicarà informaci ó sobre l’ acreditació d’accés a la universitat, les assignatures i contingut de les proves de competències específiques que es desenvoluparan i el llistat d’universitats que utilitzaran les acreditacions i les proves de la UNED en els seus procediments d’admissió.

 1. Com seran els exàmens de les PAU per als estudiant s de batxillerat o de cicles formatius?

Encara no s’ha acordat com seran els exàmens de les PAU de 2017. Aquest assumpte es treballarà en les reunions de co ordinació que se celebraran amb tot el professorat de segon de batxillerat i després d’aquestes reunions es publicarà la GUIA DE LES PAU 2017 amb les característiques dels exàmens, els criteris general s de correcció i un model d’examen de cadascuna de les 25 assignatures de les PAU de 2017.

 1. Si sóc un estudiant del batxillerat musical, com n o estic cursant cap de les 4 assignatures troncals generals de modalitat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II), de quina assignatura de modalitat m’examine en la Fase Obligatòria?

Els estudiants que simultaniegen estudis de batxillerat amb els estudis musicals, també han de cursar obligatòriament l’assignatura troncal general que té vinculació amb modalitat de batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II), per tant no estaran exempts d’aquesta as signatura en la seua Fase Obligatòria de les PAU. Aquests estudiants s’examin aran en la Fase
Obligatòria de les 4 assignatures troncals generals de segon curs de batxillerat cursades com a troncals generals: Castellà, Idioma estranger, Història d’Espanya i la que té vinculació amb la mo dalitat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II), i també de la de lliure configuració autonòmica: Valencià. La seua nota d’aquesta Fase Obligatòria de la PAU serà la mitjana d’aquestes 5 assignatures, i haurà de ser igual o superior a 4 punts.27) Com serà el procés de reclamacions sobre les qualificacions dels exàmens de les PAU?

El procés de reclamacions, segones i terceres correccions i visualització dels exàmens serà igual que en cursos anteriors.

També seran iguals que en cursos anteriors els procediments per a les gestions de les adaptacions dels exàmens per discap acitats o per necessitats educatives especials, la concessió de m atrícules d’honor, les exempcions de valencià o d’altres assignatures i el pagament de la taxa de matrícula en les PAU.
PREGUNTAS FRECUENTES EN RELACIÓN AL ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD EL CURSO 2017/18.

2/2/2017

 1. ¿Puedo examinarme en la Fase Obligatoria de la asignatura de Química?

NO. Los exámenes de la Fase Obligatoria sólo pueden ser Castellano, Valenciano, Historia de España, Idioma extranjero y una de las 4 asignaturas troncales generales con vinculación a modalidad de bachillerato, que son: Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II.

Todos los estudiantes que se presenten a la Fase Obligatoria, se examinarán en esta fase de al menos una de las 4 troncales generales de modalidad (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II), que ha de ser obligatoriamente la que han cursado como troncal general.

El día 18 de enero se celebró una reunión de la Con ferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en la que se llegó a acuerdos nacionales, algunos de los cuales han obligado a reconsiderar el anterior acuerdo de la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preins cripción que hace referencia a la obligatoriedad de ser cursadas las asignaturas de la Fase Obligatoria de las PAU de 2017. Las asignaturas de las que se ha de examinar el estudiante en la Fase Obligatoria serán obligatoriamente las asignaturas cursadas como troncales generales porque de no ser así las calificaciones de acceso de nuestros estudiantes podrían no ser aceptadas en otras comunidades autónomas. El continuar con el distrito universitar io único hace que todas las universidades y comunidades autónomas tengan que re spetar los acuerdos conjuntos.

 1. ¿Puedo examinarme de un idioma extranjero no cursado?

No. Tal como se comenta en la pregunta anterior, en la Fase Obligatoria, la asignatura Idioma Extranjero ha de ser obligatoriamente el idioma extranjero cursado como primera lengua extranjera, el cursado como troncal general.

Será uno de los 5 idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Alemán o Portugués, el cursado como troncal general. Ningún estudiante podrá examinarse del idioma extranjero cursado como asignatura específica.

3) ¿Si soy del bachillerato de Ciencias, puedo examinarme en la Fase Obligatoria de Matemáticas Aplicadas a las CienciasSociales II?

NO. La asignatura troncal general de modalidad de la Fase Obligatoria ha de ser obligatoriamente la cursada como troncal general de entre las cuatro: Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II.

Un estudiante de la modalidad de bachillerato de Ciencias sí que puede examinarse de Matemáticas Aplicadas a las CienciasSociales II, pero en la Fase Voluntaria. En esta Fase Voluntaria las asignaturas podrán ser cursadas o no cursadas.
 1. ¿Puedo presentarme en las PAU de las dos asignaturas de matemáticas?

Si, poniendo una en una fase (obligatoria o voluntaria) y la otra en la otra fase. Se ha de tener presente que en Fase Obligatoria se ha de poner obligatoriamente la que se está cursando como troncal general. También se podría hacer poniéndolas ambas en la Fase Voluntaria y examinándose en la Fase Obligatoria o de Latín II o de Fundamentos del Arte II, si el estudiante es de la modalidad de bachillerato correspondiente y está cursándolas una de ellas como troncal general.

El estudiante puede presentarse en la Fase Voluntaria de cualquiera de las 16 asignaturas siguientes: las 13 troncales de opción (de cualquier modalidad) o las 3 troncales generales de modalidad que no son la que ha puesto por obligación de cursada como troncal general en la fa se obligatoria.

 1. ¿Podrá haber examen oral de alguna asignatura enlas PAU de 2017?

No. No habrá examen oral en ninguno de los exámenesde los 5 idiomas extranjeros, ni tampoco en ninguna de las otras asignaturas.

 1. ¿Si ya estaba estudiando segundo de bachillerato el curso pasado pero no lo aprobé y me queda alguna asignatura pendiente, tengo que presentarme a las PAU?

NO obligatoriamente. Los estudiantes repetidores de segundo de bachillerato, los quede una asignatura, más de una o todo el curso de segundo, independientemente de las asignaturas que tengan pendientes, están exentos de hacer las PAU. Pueden presentarse, si quieren hacer las PAU de 2017: en la Fase Obligatoria, en la Voluntaria o en ambas, lo que ellos quieran.

Si no se presentan a la Fase Obligatoria su nota de acceso a la Universidad es su nota de bachillerato.

La misma nota que para los estudiantes de la nueva ley educativa representa el 60% (el otro 40% es la nota de la PAU), para los estudiantes repetidores representa el 100% para el acceso. Solo estarán exentos de las PAU de 2017 aquellos estudiantes que estén en algunos de los dos casos que se especifican en la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre de 2016: el alumnado que se incorpore a un curso de bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con materias nosuperadas de bachillerato del curriculum anterior a su implantación, o el alu mnado que obtuvo el título de bachillerato en el curso 2015-2016 y que no accedió a la universidad al finalizar este curso. Su calificación de acceso a l a Universidad será la calificación obtenida en su bachillerato.

 1. ¿Si soy un estudiante exento de las PAU de 2017 y me presento a la Fase Obligatoria de las PAU y no apruebo, puedo acceder a la universidad?

SI. Aunque no se aprueben las PAU o no se alcance el 5 con la media ponderada de la nota de bachillerato (60%) y la nota de las PAU (40%), siempre quedará para el estudiante exento de las PAU su nota de acceso a la universidad que es la de su bachillerato.
Si un estudiante se presenta a aumentar su nota y no la aumenta siempre conserva la anterior más alta.

8) ¿Si no estoy repitiendo el segundo curso sino que lo que hice es repetir primero de bachillerato, debo presentarme a las PAU?

SI. Solo estarán exentos de las PAU de 2017 aquellos estudiantes tales que su título de bachillerato sea LOE. Desde la dirección general correspondiente, de la Conselleria, se darán instrucciones para saber is el título de bachillerato de un determinado estudiante es LOE o LOMCE. Los estudiantes con título de bachillerato LOMCE no están exentos de hacer las PAU.

 1. ¿Si aprobé el bachillerato el curso pasado o anteriores pero no he aprobado las PAU, debo presentarme obligatoriamente a las PAU este curso para poder acceder a la universidad?

Están exentos de las PAU de 2017 aquellos estudiantes que obtuvieron el título de bachillerato en el curso 2015-2016 y no hicieron las PAU o no accedieron a la universidad al finalizar este curso. No están exentos de hacer las PAU los que aprobaron el bachillerato en cursos anteriores al 2015-2016.

 1. ¿Si aprobé las PAU anteriormente y tengo alguna asignatura aprobada de Fase Específica de las PAU de 2016, me sirven estas ponderaciones todavía?

SI, la validez de la fase Específica de las PAU 2016 aún está vigente y por lo tanto se podrá utilizar en la preinscripción de 2017. El resultado de la ponderación de las asignaturas de Fase Específica d e 2016 será el que tenía en el sistema de ponderaciones del curso pasado. Ya han caducado las notas de Fase Específica del 2015 y anteriores.

 1. ¿Si aprobé las PAU anteriormente y tengo mejor nota final de bachillerato que nota de acceso a la universidad, puedo utilizar mi nota de bachillerato como mi nota de acceso a la universidad este año?

No. Si ya se tiene el acceso aprobado, se debe usar la nota de acceso de cursos anteriores para la preinscripción. Esta nota de acc eso/admisión podrá aumentarse presentándose a las PAU de 2017, bien enla Fase Obligatoria (completa) o en la Fase Voluntaria o en ambas.

 1. ¿Puedo utilizar para ponderar en 2017 mi nota de la asignatura de modalidad de la Fase General de 2016 si ésta era una asignatura que ahora pondera?

No, porque esta asignatura no ponderaba en la estructura de PAU de 2016 y cursos anteriores por ser de Fase General.

 1. ¿Qué validez tiene la fase obligatoria y la fase voluntaria de las PAU de 2017?

Igual que en cursos anteriores, la Fase Obligatoria tiene validez indefinida y la Fase Voluntaria solo servirá para dos cursos, el curso en que se aprueben las asignaturas para ponderar y el siguiente curso.
Las notas de la Fase Voluntaria no tendrán ningunavalidez si no se aprueba el acceso a la universidad.

 1. ¿La asignatura troncal general vinculada a modalidad de bachillerato (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II) de la Fase Obligatoria puntúa dos veces?

SI, la calificación de esta asignatura se utiliza d os veces, para calcular la media de las 5 de la Fase Obligatoria y también para ponderar, junto a las otras 4 (como máximo) de la Fase Voluntaria que se utilizan para ponderar.

 1. ¿Si no me presento a la Fase Voluntaria también me pondera la troncal general de modalidad de la Fase Obligatoria?

SI. Si un estudiante no se presenta a ninguna asignatura de la Fase Voluntaria puede tener un máximo de 12 puntos para la admisión a la universidad porque la asignatura troncal general cursada con vinculación a modalidad (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II) le pondera automáticamente(en aquellas titulaciones en las que pondere). Hay que tener presente que la troncal general vinculada a modalidad siempre puntúa 0.2, en aquellas ramas en las que pondera.

 1. ¿Si me presento a la Fase Voluntaria también me pondera la asignatura de la Fase Obligatoria?

SI. Un estudiante puede tener un máximo de 5 asignaturas que le ponderan, las 4 de la Fase Voluntaria y la troncal general de modalidad de la Fase Obligatoria. El sistema informático cogerá, para dca titulación universitaria, las calificaciones de las 2 (de entre estas 5 asignaturas) que mejor nota de admisión le resulte al estudiante.

 1. ¿Puedo presentarme en la Fase Voluntaria en la asignatura de Ciencias de la Tierra y Medioambientales?

NO. Hay un total de 25 asignaturas que tienen examen en las PAU de 2017. Las asignaturas de las PAU son todas de segundo curso de bachillerato, las 12 troncales generales (considerando los 5 idiomas extranjeros y las 4 con vinculación a modalidad de bachillerato) y las 13 t roncales de opción (las de las diferentes modalidades de bachillerato: 5 del bachillerato de Ciencias, 5 del bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y 3 del bachillerato de Artes). De estas 25, sólo 17 se utilizan para las p onderaciones.

No tienen examen de las PAU ni sirven para las ponderaciones las 9 asignaturas que ahora ya no forman parte de las PAU: Análisis Musical, Ciencias de la Tierra, Dibujo Artístico, Electrotecnia, Historia de la Música y la Danza, Literatura Universal, Lenguaje y PrácticaMusical, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Tecnología Industrial.Tampoco tienen examen en las PAU ni se utilizan para las ponderaciones las otras asignaturas específicas: Psicología, Tecnologías de la Información y la Comunicación, etc.

 1. ¿Puedo presentarme solo a algunos exámenes de al Fase Obligatoria?

No, si un estudiante se presenta en la Fase Obligatoria, debe hacerlo de forma completa, de las 5 asignaturas: Castellano, Valenciano, Historia de España, el
idioma extranjero cursado como primera lengua extranjera y también la troncal general de modalidad cursada como troncal. No se guarda ninguna nota de asignatura de Fase Obligatoria para aumentar de forma parcial.

19) ¿La asignatura Historia de la Filosofía sí que pondera?

Si, esta asignatura es ahora una troncal de opción, por lo tanto sí que se utiliza en las ponderaciones.

 1. ¿Si me he presentado de una asignatura de las 4 troncales generales con vinculación de bachillerato en una convocatoria de las PAU de 2017, y quiero presentarme también en la otra convocatoria, en la otra convocatoria debo presentarme también en la misma de las 4 asignaturas (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II)?

SI, en Fase Obligatoria la asignatura ha de ser siempre la cursada como troncal general. Se ha de tener presente que cada convocatoria de las PAU es totalmente independiente de las otras convocatorias y sí que podrían modificarse las asignaturas de Fase Voluntaria.

 1. ¿Si soy un estudiante extranjero, es decir, que estudio en un centro de la comunidad valenciana pero con un sistema educativo extranjero, o que vengo directamente de otro país, puedo acceder a las universidades valencianas?

SI. Hay que diferenciar si el país de los estudios es uno de los que tienen convenio de acceso con España o si no lo tiene. Las condiciones del acceso las determinará la UNED. Si el estudiante tiene que hacer las PAU para poder acceder a nuestras universidades, estas pruebas deberán realizarse en la UNED, tanto si son la Fase Obligatoria como si son de Fase Voluntaria. Será la UNED la que emitirá una credencial y hará las uebas,pr con las que se podrá acceder a nuestro procedimiento de preinscripción u niversitaria.

 1. ¿Con mis notas de acceso de Fase Obligatoria y Fase Voluntaria puedo acceder a las titulaciones universitarias del resto de comunidades autónomas?

SI. Sigue habiendo distrito universitario único, es decir, que el acceso es a todas las universidades públicas españolas. Lo que puede pasar es que el sistema de ponderaciones no coincida en unas comunidades autónomas u otras y por lo tanto, en cada una se aplicará su sistemade ponderaciones propio. También puede pasar que algunas comunidades autónomas hagan una ordenación diferente para los estudiantes que están exentos de realizar las PAU. En nuestra comunidad autónoma los estudiantes exentos de las PAU serán ordenados en la preinscripción según su nota de admisión: no serán relegados a los últimos lugares de las listas.

 1. ¿Si soy un estudiante de ciclos formativos de grado superior y mi ciclo no está relacionado con un determinado Grado Universitario, puedo acceder a él?

Si. El acceso desde los ciclos formativos de grado superior es igual que en cursos anteriores, es decir que se puede acceder desde cualquier ciclo a
cualquier grado universitario, considerando como primer criterio de admisión la calificación final del ciclo más la suma de las calificaciones ponderadas de Fase Voluntaria (o Fase Específica de 2016) de las que se hayan examinado. No hay ninguna relación entre el tipo de ciclo y el grado universitario que condicione la prioridad de acceso.24) ¿Cómo serán los exámenes de la UNED para el acceso de los estudiantes extranjeros?

Tal y como consta en la web de la UNED: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,932663&_dad=portal&_schema=PORTAL

durante el mes de enero, la UNED publicará información sobre la acreditación de acceso a la universidad, las asignaturas y contenido de las pruebas de competencias específicas que se desarrollarán y ellistado de universidades que utilizarán las acreditaciones y las pruebas de la UNED en sus procedimientos de admisión.

 1. ¿Cómo serán los exámenes de las PAU para los tudiantes de bachillerato o de ciclos formativos?

Aún no se ha acordado cómo serán los exámenes de slaPAU de 2017. Este asunto se trabajará en las reuniones de coordinación que se celebrarán, en la semana del 30 de enero al 3 de febrero, con todo el profesorado de segundo de bachillerato y después de estas reuniones se publicará la GUÍA DE LAS PAU 2017 con las características de los exámenes, los criterios generales de corrección y un modelo de examen de cada una de las 25 asignaturas de las PAU de 2017.

 1. ¿Si soy un estudiante del bachillerato musical, como no estoy cursando ninguna de las 4 asignaturas troncales generales de modalidad (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II), de qué asignatura de modalidad me examino en la Fase Obligatoria?

Los estudiantes que simultanean estudios de bachillerato con los estudios

musicales, también deben cursar obligatoriamente laasignatura troncal general que tiene vinculación con modalidad de bachillerato (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II ), por lo tanto no estarán exentos de esta asignatura en su Fase Obligatoria de las PAU. Estos estudiantes se examinarán en la Fase Obligatoria de las 4 asignaturas troncales generales de segundo curso de bachillerato cursadas como troncales generales: Castellano, Idioma extranjero, Historia de España y la que tiene vinculación con la modalidad (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, Latín II o Fundamentos del Arte II), y también de la de libre configuración autonómica: Valenciano. Su nota de esta Fase Obligatoria de la PAU será la media de estas 5 asignaturas, y deberá ser igual o superior a 4 puntos.
27) ¿Cómo será el proceso de reclamaciones sobre las calificaciones de los exámenes de las PAU?

El proceso de reclamaciones, segundas y terceras correcciones y visualización de los exámenes será igual que en cursos anteriores.


También serán iguales que en cursos anteriores losprocedimientos para las gestiones de las adaptaciones de los exámenes para discapacitados o por necesidades educativas especiales, la concesión de matrículas de honor, las exenciones de valenciano u otras asignaturas y el pago de la tasa de matrícula en las PAU.

No hay comentarios:

Publicar un comentario