lunes, 26 de septiembre de 2016

TUTORIA ENTRE IGUALS

Entenem la tutoria entre iguals com una forma de treball cooperatiu, que pot ser molt eficaç per ensenyar i aprendre a treballar per parelles i per abordar alguns aprenentatges. Suposa guanys considerables per a tots els alumnes. Desplegarem una proposta pensada per a treballar la lectura. Per portar-la a la pràctica considerem convenient tenir en compte els següents apartats:
Formació de les parelles formen grups de 4 components, de cada petit
grup en poden sortir dues parelles. Si hi ha grups de 3 alumnes, una parella pot sortir del mateix grup i algunes hauran de sortir per a fer
un reagrupament d’alumnes de dos grups diferents, procurant que hi hagin els mínims canvis possibles.

domingo, 25 de septiembre de 2016

5 Consells per guanyar-se el respecte dels teus alumnes


Guanyar-se el respecte dels teus alumnes és una cosa que a tots ens interessa tant com ens preocupa. La veritat és que treballar en un grup en el qual els alumnes t'admirin i et respectin suposa una gran satisfacció tant en el pla personal com en el pla professional.
En moltes ocasions tendim a confondre el respecte amb l'autoritat i no és així.

1. Donar exemple. El docent no té la mateixa posició que l'alumne a l'aula. En moltes ocasions tendim a distanciar-nos molt dels nostres estudiants i això comporta un cert perill. A més distanciament amb els teus alumnes, més difícil es fa guanyar-se el seu respecte, ja que et veuen més com una autoritat que com un docent amb ganes de transmetre valors i coneixements.

Donar exemple als teus alumnes és una cosa tan senzilla com respectar les normes del centre i fer fora un costat el que entendríem com privilegis. Per tant, convé tenir en compte:
La manca de puntualitat a l'inici i al final de la sessió lectiva.

L'ús del mòbil a l'aula sense una finalitat estrictament educativa.

Absentar de l'aula amb regularitat. Demostra falta de previsió i de planificació.

El retard en la correcció de proves, exàmens i treballs.

Faltar al respecte als nostres alumnes.

El tracte desigual als teus alumnes.

Ser coherents entre el que es diu i el que es fa, respectant en tot moment les regles del centre.

2. To de veu. Cal evitar un to monòton i pesat perquè provoca que l'alumne deixi d'escoltar-nos. En moltes ocasions el nostre to de veu no és l'adequat i reflecteix amb massa claredat el nostre estat d'ànim. No és millor professor aquell que té un major to de veu. És important que la nostra veu reflecteixi decisió i passió, que ens creguem allò que estem transmetent, que siguem versemblants a les nostres explicacions, que evitem vacil·lacions.
Del que es tracta és de treure partit a la nostra veu i per això és recomanable tenir uns hàbits saludables com:

Hidratar-se durant tota la jornada laboral.

Evitar cridar.

Evitar parlar en el moment en què diversos alumnes ho estiguin fent al mateix temps.

Tenir una conducta postural adequada.

No parlar mentre esborrem la pissarra.

Aprendre a respirar amb el diafragma.

Expulsar l'aire pel nas.

3. Actitud corporal. Un altre factor per guanyar-se el respecte dels teus alumnes és l'actitud corporal amb la qual afrontem una classe. És fonamental que notin la nostra presència a l'aula en tot moment. La nostra actitud corporal ha de ser decidida i enèrgica perquè en moltes ocasions transmet molt més que la nostra veu. Hem de ser capaços d'utilitzar tot el nostre cos per captar l'atenció dels nostres alumnes.
El llenguatge no verbal és un tipus de llenguatge que complementa les nostres ensenyaments i és una eina molt útil per a reforçar els continguts. Per a això és recomanable:

Gesticular amb les mans quan pretenguem destacar un aspecte que ens sembla important.

Moure'ns contínuament per tota la classe.

Ser expressius amb el nostre rostre a l'hora de manifestar sentiments, desitjos, ordres ...

Caminar alçats i amb pas decidit i ferm.

Mirar a l'alumne que ens està parlant en aquest moment.

Estar callats i utilitzar el nostre cos quan a l'aula es produeixen conductes disruptives. Hi ha vegades que un gest és molt més eficaç que donar una ordre de forma oral.

4. Preparació i coherència. Un altre factor molt a tenir en compte de cara a guanyar-se el respecte dels teus alumnes és preparar a consciència les sessions lectives de cada un dels grups, i que aquestes sessions siguin coherents amb els continguts previstos en la programació. Els alumnes valoren enormement als professors que saben en tot moment què fer en les seves classes.

És molt important que no vacil·lem durant la classe sobre el que es va a treballar. És el docent el que decideix en tot moment què fer a l'aula. Si no és així el respecte dels vostres alumnes es veurà afectat perquè perdreu capacitat de decisió i de control de l'aula. Nosaltres som els encarregats dels continguts de la programació i de portar-los a la pràctica. Un altre factor relacionat amb aquest punt és la importància de ser coherents durant les vostres sessions lectives i amb la programació.

Els alumnes noten de seguida que no tenim les nostres sessions lectives preparades i això fa que augmenti la disrupció a l'aula, provoqui la queixa dels alumnes i sigui més difícil que us respectin.

5. Empatia. L'empatia és l'aspecte determinant en el procés educatiu. Escoltar amb atenció als nostres alumnes i assentir el cap ajut guanyar-nos el seu respecte. Els estudiants valoren enormement que connectem amb ells, que ens fem partícips tant dels seus èxits com dels seus fracassos, tant de les seves alegries com de les seves preocupacions.

Aquells docents que no tenen empatia són, en general, aquells que tenen més problemes de relació amb un grup.

El respecte d'un professor ve determinat per les seves actuacions a l'aula. No té res a veure amb el fet de ser home o dona, de ser un professor nouvingut o un veterà. Guanyar-se el respecte dels alumnes ve determinat per la nostra feina, per la nostra professionalitat, per la nostra dedicació i preparació i per la passió amb que portem a terme les nostres sessions lectives.TOT ES POT APRENDRE. TOT S'HA DE ENSENYAR